fbpx

Regulamin

 

Regulamin rezerwacji i krótkoterminowego najmu lokali

 

Regulamin określa prawa i obowiązki Usługobiorcy („Gościa”) oraz Usługodawcy – Hornik i Moss s.c.
Lemon Pepper Apartments, z siedzibą w Jeleniej Górze, przy ulicy Szkolnej, 58-500 Jelenia Góra, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców o nr NIP 6112765432, o adresie poczty elektronicznej: kontakt@lemonpepper.com.pl  

Regulamin stanowi integralną część umowy krótkoterminowego najmu lokalu zawartą poprzez portal www.lemonpepper.com.pl

Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu, z treścią którego Gość ma możliwość zapoznania się na stronie www.lemonpepper.com.pl, a którego akceptację potwierdza stosownym oświadczeniem na formularzu rezerwacji.

Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. Umowa o świadczenie usług krótkotrwałego zakwaterowania pomiędzy Klientem a firmą Lemon Pepper Apartments zostaje zawarta w momencie dokonania rezerwacji online lub telefonicznie na warunkach określonych w regulaminie i cenniku.

 

Ilekroć w treści Regulaminu mowa jest o:

 1. Gość – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, posiadającą zdolność do czynności prawnych w rozumieniu kodeksu cywilnego, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną, o której mowa w art. 331 k.c., będącą stroną umowy o najem krótkoterminowy lokalu oferowanego przez Lemon Pepper Apartments,
 2. Lemon Pepper Apartments – należy przez to rozumieć Usługodawcę tj. Hornik i Moss s.c.
  Lemon Pepper Apartments z siedzibą w Jeleniej Górze przy ulicy Szkolnej 58-500 Jelenia Góra, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców o nr NIP 61127654323)
 3. Serwis Internetowy – należy przez to rozumieć stronę internetową: www.lemonpepper.com.pl, której właścicielem jest Hornik i Moss s.c. oraz zawartą na niej platformę rezerwacyjną,
 4. Umowa najmu– należy przez to rozumieć ogół wzajemnych praw i obowiązków stron wynikających z umowy najmu krótkoterminowego lokali oferowanych przez Lemon Pepper Apartments, umowa najmu krótkoterminowego, zawarta pomiędzy  Lemon Pepper ApartmentsGośćmi, z chwilą otrzymania przez Gości potwierdzenia rezerwacji na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, do której nie stosuje się ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy (art. 2.1.pkt. 4 Ustawy, t.j. Dz.U. z 2016, poz. 1610)
 5. Apartamenty – lokale przeznaczone do wynajmu krótkoterminowego, zgłoszone do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie – w kategorii obiektów nie będących obiektem hotelarskim, [zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, t.j. Dz. U. z 2011, poz. 432], opisane w Serwisie, pozostające w zarządzie Lemon Pepper Apartments na mocy odrębnych umów zawartych z właścicielami lokali, różnorodne pod względem wyposażenia, lokalizacji, ilości miejsc noclegowych, rodzajów łóżek oraz dostępności parkingu lub Wi-Fi;
 6. Całkowita Cena Usługi – należy przez to rozumieć kwotę wskazaną podczas procesu rezerwacji, obejmującą wszelkie należności wynikające z zawartej Umowy,
 7. Siła Wyższa – należy przez to rozumieć każde zjawisko zewnętrzne, nieuchronne, którego nie można było przewidzieć lub mu się przeciwstawić, w szczególności zjawisko o charakterze faktycznym, prawnym lub administracyjnym, którego mimo dołożenia wszelkich starań i wysiłków nie dało się przewidzieć, np. powódź, huragan, trzęsienie ziemi, sztorm, śnieżyca, wojna, powstanie, rewolucja, zamieszki. Nie można rozumieć działania siły wyższej poprzez: chorobę, wypadek samochodowy, cofnięty urlop, brak dokumentów upoważniających do przekroczenia granicy, sprawy rodzinne i osobiste itp.
 8. Osoby Niepełnoletnie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która ukończyła lat 13 a nie ukończyła lat 18.
 9. Koszty noclegu – opłata dokonywana przez  Gości  za usługę hotelarską w Apartamencie skalkulowana niezależnie od dostępu do Wi-Fi / Internetu, pakietów telewizyjnych, rodzaju sprzętu i wyposażenia;
 10. Koszty  serwisu – opłata dokonywana przez Gości za udostępnienie im pościeli i ręczników oraz sprzątanie i przygotowanie apartamentu;
 11. Kaucja – opłata dodatkowa w aktualnie obowiązującej wysokości, płatna fakultatywnie przy zakwaterowaniu, służąca zabezpieczeniu ewentualnych roszczeń na wypadek  wyrządzenia szkody przez  Gości;
 12. Opłata miejscowa – opłata pobierana od Gości zgodnie z aktualnie obowiązującą Uchwałą Rady Miejskiej w Cieplicach, w sprawie wprowadzenia oraz ustalenia wysokości stawki opłaty miejscowej, terminów jej płatności oraz sposobu jej poboru;
 13. Koszty obsługi platformy – opłata dokonywana na rzecz Lemon Pepper Apartments przez Gości realizujących rezerwacje na platformach płatnych (poza Serwisem Lemon Pepper Apartments), każdorazowo doliczona do ceny rezerwacji na platformie;
 14. Formularz rezerwacji – formularz internetowy zamieszczony w Serwisie, wykorzystywany do rezerwacji usług hotelarskich online;
 15. Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;
 16. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie, przechowywanie, wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r., poz. 243);
 17. Rezerwacja online – rezerwacja usług hotelarskich dokonywana w Systemie teleinformatycznym;
 18. Rezerwacja telefoniczna – rezerwacja usług hotelarskich dokonywana przez Lemon Pepper Apartments na życzenie Gościa wyrażone ustnie w rozmowie telefonicznej. Dokonanie wpłaty zadatku oznacza zapoznanie się i akceptację warunków rezerwacji opisanych w Regulaminie;
 19. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej na odległość bez jednoczesnej obecności stron, poprzez przekaz danych przez System teleinformatyczny;

 

 • § 1 Przedmiot Umowy
 1. Przedmiotem Umowy jest krótkoterminowy najem lokalu oferowanego przez Lemon Pepper Apartments za pośrednictwem Serwisu Internetowego lub portali pośredniczących przy zawieraniu umów z Lemon Pepper Apartments
 2. Lemon Pepper Apartments zobowiązany jest do udostępnienia Klientowi lokalu zgodnego z opisem zawartym w Serwisie Internetowym lub portalu pośredniczącym przy zawieraniu umów z Lemon Pepper Apartments i w terminach określonych w rezerwacji, a Klient zobowiązany jest do zapłaty Całkowitej Ceny Usługi określonej w procesie rezerwacji.
 3. Dokonanie rezerwacji przez Klienta za pośrednictwem Serwisu Internetowego lub portalu pośredniczącego przy zawieraniu umów z Lemon Pepper Apartments jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz z zawarciem Umowy o krótkoterminowy najem lokalu pomiędzy Klientem i Lemon Pepper Apartments

 

 • § 2 Zasady rezerwacji, anulowania i płatności
 1. W procesie rezerwacji Klient wybiera lokal oferowany przez Lemon Pepper Apartments za pośrednictwem Serwisu Internetowego lub portalu pośredniczącego przy zawieraniu umów z Lemon Pepper Apartments, a następnie dokonuje rezerwacji lokalu poprzez wypełnienie wirtualnego formularza rezerwacji dostępnego w Serwisie Internetowym lub portalach pośredniczących przy zawieraniu umów z Lemon Pepper Apartments, bądź dokonuje rezerwacji telefonicznie pod numerem telefonu +48 790 24 24 29 lub na adres poczty elektronicznej.
 2. Klient dokonuje rezerwacji poprzez wskazanie pod ofertą zawartą w Serwisie Internetowym lub portalu pośredniczącym konkretnej daty rozpoczęcia pobytu i konkretnej daty zakończenia pobytu. Pobyt liczony jest w dniach. W razie dokonania rezerwacji telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej dokonanie rezerwacji dokonane jest po otrzymaniu od Lemon Pepper Apartments potwierdzenia rezerwacji na adres elektroniczny Klienta.
 3. Każdy z oferowanych Lemon Pepper Apartments lokali jest przeznaczony do zamieszkania maksymalnie przez liczbę osób wskazanych w formularzu rezerwacji. Liczba osób mających przebywać w lokalu wskazywana jest przez Klienta w trakcie rezerwacji: w formularzu rezerwacji, telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną. Liczba ta nie może przekraczać ilości maksymalnie przeznaczonej dla danego lokalu. Pobyt w lokalu większej liczby osób niż wskazanych w formularzu rezerwacji, lub jak ustalono telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną, a mniejszej niż liczba maksymalnie przeznaczona dla danego lokalu musi być uzgodniony bezpośrednio z Lemon Pepper Apartments przed rozpoczęciem pobytu i może powodować wzrost ceny lokalu albo odmowę jego rezerwacji.
 4. Potwierdzenie rezerwacji następuje poprzez doręczenie na adres poczty elektronicznej, wskazanej przez Klienta podczas procesu rezerwacji, wiadomości z informacją o potwierdzeniu przyjęcia rezerwacji, podsumowaniu oferty, określeniu Całkowitej Ceny Usługi, akceptacji postanowień Regulaminu oraz dacie rezerwacji.
 5. Klient zobowiązany jest w ciągu 24 godzin od dnia otrzymania wiadomości, o której mowa w ust. 4 powyżej, uiścić przelewem lub poprzez płatność online (np. przez DotPay) na rachunek bankowy wskazany w § 3 ust. 10 Umowy, kwotę opłaty rezerwacyjnej w wysokości 30% Całkowitej Ceny Usługi. Wpłata opłaty rezerwacyjnej jest dokonana w dniu uznania rachunku bankowego Lemon Pepper Apartments
 6. Po zaksięgowaniu opłaty rezerwacyjnej na koncie Lemon Pepper Apartments, zostanie wysłane do Klienta drogą elektroniczną potwierdzenie otrzymania opłaty.
 7. Brak wpłaty zadatku w terminie wskazanym w potwierdzeniu rezerwacji spowoduje anulowanie rezerwacji, a Lemon Pepper Apartments powiadomi Gościa o anulowaniu procesu rezerwacji, niezwłocznie po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego do dokonania płatności zadatku, wysyłając wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu rezerwacji.
 8. Anulowana rezerwacja może zostać przywrócona na prośbę Gościa pod warunkiem dostępności wybranego apartamentu.
 9. W przypadku anulowania rezerwacji po wpłaceniu zadatku kwota zadatku nie podlega zwrotowi.
 10. Pomimo braku anulowania rezerwacji przez Gościa, który dokonał zapłaty zadatku w terminie wyznaczonym w potwierdzeniu rezerwacji, w sytuacji, gdy Gość  nie zgłasza się do Lemon Pepper Apartments  do godz. 20:00 w dniu planowego rozpoczęcia pobytu, rezerwacja zostaje anulowana z przyczyn leżących po stronie Gościa, a wpłacona kwota zadatku nie podlega zwrotowi. W takiej sytuacji, Apartament zostaje uwolniony w systemie do dalszej sprzedaży, bez względu na ilość dni objętych opłaconym zadatkiem.
 11. Gościom nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy rezerwacji usługi hotelarskiej, zgodnie z art. 38 pkt 12 Ustawy o Prawach Konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827).
 12. W razie wystąpienia Siły wyższej, uniemożliwiającej zrealizowanie dokonanej przez Gościa rezerwacji Lemon Pepper Apartments zależnie od dostępności Apartamentów proponują zmianę terminu lub inny Apartament o podobnym standardzie i cenie, a gdyby zamiana nie była w określonym terminie możliwa, Lemon Pepper Apartments odstępują od umowy i dokonują zwrotu zapłaconej kwoty zadatku.
 13. Brak czasowy lub całkowity możliwości korzystania z poszczególnych elementów sprzętu, wyposażenia, dostępu do Wi-Fi, Internetu, pakietu telewizyjnego, nie wkalkulowanego w Koszty noclegu nie stanowi podstawy do żądania zmniejszenia lub zwrócenia zapłaconej ceny lub zamiany Apartamentu. Stan wyposażenia może ulegać modyfikacji. Aktualny stan wyposażenia dostępny jest w Serwisie.
 14. Płatności Całkowitej Ceny Usługi pomniejszonej o wysokość wpłaconej opłaty rezerwacyjnej, o której mowa w § 3 ust. 5 powyżej, następuje przelewem na rachunek bankowy Lemon Pepper Apartments o numerze: 92 2490 0005 0000 4530 9117 5613. Płatność winna nastąpić przed rozpoczęciem pobytu, lub przy zaznaczeniu takiej opcji, najpóźniej przy zameldowaniu gotówką lub kartą.
 15. W sytuacji, kiedy Klient zapłacił przelewem Lemon Pepper Apartments bezpośrednio przed rozpoczęciem pobytu, to na żądanie Lemon Pepper Apartments, jest zobowiązany do przedstawienia w dowolnej formie (wydruk, pdf) i dowolnym nośniku (papier, smartfon, laptop) potwierdzenia przelewu na rzecz Lemon Pepper Apartments.
 16. Brak wpłaty, o której mowa w ust. 8 powyżej, kreuje po stronie Lemon Pepper Apartments uprawnienie do odstąpienia od umowy, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu do spełnienia świadczenia. O skorzystaniu z tego uprawnienia Lemon Pepper Apartments informuje Klienta w terminie 7 dni od upływu terminu na wpłatę Całkowitej Ceny Usługi.
 17. Dokonanie wpłaty następuje w dniu uznania rachunku bankowego Lemon Pepper Apartments.
 18. Klient zobowiązany jest do przekazania informacji niezbędnych do procesu rezerwacji (w szczególności imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu kontaktowego, adresu poczty elektronicznej), jednocześnie oświadczając o ich prawdziwości.

 

 • § 3 odbiór i zdanie apartamentu
 1. Zakwaterowanie może rozpocząć się od godziny 15:00, a zakończyć się do godziny 20:00 w pierwszym dniu zarezerwowanego terminu, zaś wykwaterowanie może rozpocząć się od godziny 9:00, a zakończyć się do godziny 11:00 w ostatnim dniu zarezerwowanego terminu
 2. Zakwaterowanie Gościa  po godzinie 20:00 możliwe jest tylko w razie dokonania indywidualnych ustaleń z Lemon Pepper Apartments na co najmniej 24 godziny przed dniem przyjazdu. Zakwaterowania po godzinie 20:00 objęte jest dodatkową opłatą w wysokości 100 złotych. Zakwaterowanie po godzinie 22:00 nie jest możliwe
 3. W razie nie opuszczenia apartamentu przez Gościa do godziny 11:00 i uniemożliwienie Lemon Pepper Apartments przeprowadzenie terminowego wykwaterowania Gość zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 150 zł. za opóźnienie trwające do godz. 12:00 w ostatnim dniu zarezerwowanego terminu. Natomiast w razie nie opuszczenia apartamentu przez Gościa do godziny 12:30 w ostatnim dniu zarezerwowanego terminu, rezerwacja ulega przedłużeniu o kolejną dobę, a Gość zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 300 zł. oraz zapłaty Kosztów noclegu za kolejną dobę. Niezależnie od tego, Lemon Pepper Apartments przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, do pełnej wartości ceny kolejnego pobytu, nie zrealizowanego z winy Gościa.
 4. Gość jest zobowiązany ściśle przestrzegać ustalonej procedury zakwaterowania i wykwaterowania z Apartamentu.
 5. Zakwaterowanie Gościa  po godzinie 20:00 możliwe jest tylko w razie dokonania indywidualnych ustaleń z Lemon Pepper Apartments na co najmniej 24 godziny przed dniem przyjazdu. Zakwaterowania po godzinie 20:00 objęte jest dodatkową opłatą w wysokości 100 złotych. Zakwaterowanie po godzinie 22:00 nie jest możliwe.
 6. W razie nie opuszczenia Apartamentu przez Gościa do godziny 11:00 i uniemożliwienie Lemon Pepper Apartments przeprowadzenie terminowego wykwaterowania Gość zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 150 zł. za opóźnienie trwające do godz. 12:00 w ostatnim dniu zarezerwowanego terminu.
 7. W razie nie opuszczenia Apartamentu przez Gościa do godziny 12:30 w ostatnim dniu zarezerwowanego terminu, rezerwacja ulega przedłużeniu o kolejną dobę, a Gość zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 300 zł. oraz zapłaty Kosztów noclegu za kolejną dobę. Niezależnie od tego, Lemon Pepper Apartments przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, do pełnej wartości ceny kolejnego pobytu, nie zrealizowanego z winy Gościa.
 8. Na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń odszkodowawczych Lemon Pepper Apartments mogą pobierać od Gości KaucjęKaucja jest nieoprocentowana i podlega zwrotowi po wykwaterowaniu Gości  i sprawdzeniu stanu Apartamentu, nie później jednak niż po upływie 10 dni roboczych od wykwaterowania.
 9. Opuszczenie lokalu po godzinie 11.00 ostatniego dnia pobytu możliwe jest wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z Lemon Pepper Apartments i otrzymaniu zgody.
 10. W lokalu obowiązuje cisza nocna w godzinach 22.00 – 6.00.
 11. W dniu rozpoczęcia pobytu następuje wydanie lokalu o godzinie wcześniej ustalonej z Klientem przez Lemon Pepper Apartments, jednak nie wcześniej niż o godzinie 15.00. Klientowi zostają wydane klucze do lokalu oraz zostaje zapoznany z lokalem. Lemon Pepper Apartments nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za ewentualne opóźnienia w wydaniu lokalu spowodowane brakiem zawiadomienia o godzinie przyjazdu przez Klienta.
 12. Klient zobowiązany jest korzystać z lokalu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, postanowieniami Regulaminu i zasadami współżycia społecznego, w szczególności w sposób niezakłócający spokoju osób trzecich, w tym osób zamieszkałych w sąsiednich lokalach.
 13. W oferowanych przez Lemon Pepper Apartments lokalach obowiązuje całkowity zakaz palenia, w szczególności wyrobów tytoniowych. Zakaz ten nie dotyczy palenia w przystosowanym do tego kominku, zgodnie z jego przeznaczeniem, jeżeli lokal taki kominek posiada.
 14. W razie naruszenia zakazu określonego w pkt. 10 powyżej, Lemon Pepper Apartments nakłada na Klienta opłatę w wysokości 100 zł., co nie ogranicza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
 15. Klient zobowiązany jest do dbania o lokal z zachowaniem należytej staranności, w szczególności zobowiązany jest do zamykania drzwi wejściowych lokalu w czasie swojej nieobecności, a także do nie wynoszenia rzeczy będących na wyposażeniu lokalu poza jego obszar.
 16. Wszelkie usterki znajdujące się w lokalu, Klient zobowiązany jest zgłaszać niezwłocznie Lemon Pepper Apartments.
 17. Lemon Pepper Apartments powinien wydać Klientowi lokal w stanie przydatnym do umówionego użytku i utrzymywać go w takim stanie przez czas trwania najmu. Drobne nakłady połączone ze zwykłym używaniem lokalu obciążają Lemon Pepper Apartments

 

 • § 4 Wykonanie usługi hotelarskiej i warunki pobytu
 1. Suma wskazywana w Serwisie w podsumowaniu rezerwacji nie zawiera jednorazowej opłaty za przygotowanie apartamentu oraz opłaty miejscowej. Kwota za przygotowanie jest inna w odniesieniu do każdego lokalu i została wskazana w systemie rezerwacji online, w opisie każdego apartamentu, opisie oferty oraz w szczegółach apartamentu. Kwota ta w wysokości odpowiedniej dla wybranego apartamentu doliczana jest do każdej rezerwacji bez względu na długość planowanego pobytu. Opłata miejscowa wynosi 3,50 zł. za 1 os./za dobę na terenie Cieplic. Obie płatności pobierane są w recepcji, przed zakwaterowaniem Gości.
 2. Umowa najmu apartamentu nie obejmuje dodatkowego sprzątania, dodatkowej wymiany pościeli i ręczników, wypożyczenia łóżeczka dziecięcego, pobytu zwierzęcia oraz kosztu parkingu i przewozu Gości. Nie obejmuje także zaopatrzenia Apartamentów w środki higieniczno – sanitarne oraz środki czystości i gospodarstwa domowego. Środki takie mogą być udostępniane w ilości określonej przez Lemon Pepper Apartments me wyłącznie na zasadzie dobrowolności.
 3. Apartamencie mogą nocować Goście w ilości zgodnej z dokonaną rezerwacją. Zabronione jest nocowanie Gości w ilości większej niż określona w Serwisie maksymalna liczba miejsc noclegowych.
 4. W przypadku, gdy wbrew warunkom rezerwacji do Apartamentu przyjadą Goście w liczbie przekraczającej maksymalną liczbę miejsc noclegowych, Lemon Pepper Apartments przysługuje prawo odmowy zakwaterowania dodatkowych osób lub zakwaterowania ich za dodatkową opłatą, płatną gotówką, pierwszego dnia po przyjeździe do Apartamentu.
 5. W przypadku stwierdzenia bezprawnego zakwaterowania (nocowania) innych osób nie objętych rezerwacją, do każdej doby zarezerwowanej przez Gościa doliczona zostanie opłata w wysokości 120 zł. za każdą kolejną, nie zgłoszoną osobę.
 6. Przed zakwaterowaniem Gościa, Lemon Pepper Apartments sprawdzają czystość Apartamentu, prawidłowe działanie sprzętów, urządzeń i oświetlenia. Jeżeli do awarii, zużycia baterii lub żarówek dojdzie w trakcie wykonywania usługi Gość dokonuje zgłoszenia pod numerem 790 242 429
 7. W przypadku stwierdzenia przez Gościa w trakcie wykonywania usługi, że jest ona realizowana w nienależyty sposób, niezgodny z warunkami rezerwacji lub opisem, zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia zastrzeżeń Lemon Pepper Apartments telefonicznie na numer 790 24 24 29.
 8. W razie nie zgłoszenia zastrzeżeń w trakcie wykonywania usługi, Gość może dokonać pisemnego zgłoszenia reklamacji do Lemon Pepper Apartments w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od chwili wystąpienia zdarzeń dających podstawę zgłoszenia. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Lemon Pepper Apartments powiadomią Gościa niezwłocznie, za pośrednictwem poczty e-mail lub poczty tradycyjnej, na adres podany w zgłoszeniu reklamacji, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od zgłoszenia.
 9. Reklamacja dotycząca nienależytego przygotowania Apartamentu w zakresie czystości winna zostać zgłoszona niezwłocznie po wejściu do lokalu, nie później niż w ciągu 2 godzin zegarowych od zakwaterowania. Reklamacje dotyczące czystości nie będą rozstrzygane na korzyść Gości, jeżeli zaniechano zgłoszenia nieprawidłowości w wyznaczonym terminie albo odmówiono zgody na wejście służb porządkowych w celu usunięcia nieprawidłowości lub ich weryfikacji.
 10. Goście zobowiązani są do przestrzegania regulaminów ustanowionych przez Wspólnoty Mieszkaniowe, działające w obrębie lokalizacji Apartamentu, a także przestrzegania zasad parkowania i poruszania się na drogach wewnętrznych, ciszy nocnej, zasad BHP oraz PPOŻ obiektu. W godzinach od 22:00 do 6:00  zabronione są zachowania zakłócające wypoczynek mieszkańców.
 11. Lemon Pepper Apartments nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie przez osoby trzecie prawa Gości do miejsca parkingowego przydzielonego do Apartamentu.
 12. Gość jest zobowiązany do korzystania z Apartamentu zgodnie z jego przeznaczeniem i oddania go w stanie niezmienionym. Zabrania się usuwania z Apartamentu  jakichkolwiek elementów wyposażenia i dekoracji, przemeblowań oraz dokonywania samodzielnych napraw. W razie naruszenia zasad w tym zakresie, Gość zobowiązany będzie do pokrycia kosztów doprowadzenia Apartamentu do stanu z dnia zakwaterowania.
 13. W Kosztach obsługi Gości skalkulowane zostało jednorazowe standardowe sprzątanie Apartamentu, które obejmuje usunięcie śladów obecności Gości w Apartamencie. Standardowe sprzątanie nie obejmuje prania firan, zasłon, koców, narzut, poduszek, tapicerki, dywanów lub innych tkanin z uwagi na rażące zabrudzenia spowodowane przez Gości.
 14. W przypadku pozostawienia rażących zabrudzeń Goście zobowiązani będą do zapłaty Kosztów obsługi Gości w podwójnej wysokości lub zostaną obciążeni kosztami prania zgodnie z rachunkiem za usługę.
 15. Gościom zabrania się oddawania Apartamentu w podnajem i przekazywanie go osobom trzecim.
 16. Gościom zabrania się kopiowania oddanych mu na czas pobytu kluczy do Apartamentu.
 17. W przypadku zagubienia kluczy Gość zobowiązany jest do zapłaty kwoty 500 zł. na pokrycie kosztów wymiany zamków w drzwiach wejściowych.
 18. Apartamentach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia. W przypadku nie przestrzegania zakazu Gość zobowiązany jest do zapłaty kwoty 500 zł. na pokrycie kosztów prania zasłon, firan i narzut w Apartamencie.
 19. Gość jest zobowiązany zabezpieczyć Apartament w przypadku jego opuszczenia, zamykając okna i drzwi wejściowe na klucz.
 20. Co do zasady w Apartamentach obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt, pod groźbą kary w wysokości 300 zł., chyba, że co innego zostało indywidualnie ustalone z Gościem.
 21. W przypadku rażącego, chuligańskiego naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie, Lemon Pepper Apartments przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia Gościa wraz z osobami mu towarzyszącymi z Apartamentu.
 22. Gość ponosi odpowiedzialność za Apartament a także powierzone mu mienie znajdujące się w  Apartamencie. W przypadku wyrządzenia szkody przez  Gościa  będzie on zobowiązany do naprawienia szkody w pełnej wysokości. Jeżeli Gość dokonał wpłaty Kaucji, zostanie ona w całości lub części przeznaczona na pokrycie szkody.
  W przypadku, gdy suma  Kaucji  nie będzie wystarczająca do naprawienia szkody Gość  zobowiązuje się uregulować różnicę. Koszt naprawy zostanie oszacowany w oparciu o ceny rynkowe.

 

 • § 5 Zwierzęta
 1. Co do zasady Lemon Pepper Apartments nie udziela zgody na pobyt zwierząt w lokalach.
 2. Klient, który ma zamiar przebywać w lokalu wraz ze zwierzęciem jest zobowiązany przed dokonaniem rezerwacji o zwrócenie się do Lemon Pepper Apartments o udzielenie indywidualnej zgody na przebywanie zwierząt w lokalu wraz ze wskazaniem konkretnego lokalu i terminu pobytu.
 3. Lemon Pepper Apartments niezwłocznie odpowie drogą elektroniczną Klientowi o możliwości pobytu wraz ze zwierzęciem.
 4. Jeżeli Lemon Pepper Apartments wyrazi zgodę na pobyt w lokalu wraz ze zwierzęciem, obciąży Klienta ceną za pobyt zwierzęcia w lokalu w wysokości 30 zł za dobę.  

 

 • § 6 Prawa własności intelektualnej
 1. Wszelkie prawa do treści zawartych w Serwisie przysługują Lemon Pepper Apartments lub osobom trzecim, które wyraziły zgodę na rozpowszechnienie ich przez Lemon Pepper Apartments, w szczególności: teksty, logotyp, grafika, zdjęcia, filmy, ikony, prezentowane w Serwisie, nie mogą być powielane lub rozpowszechniane w żadnej formie i bez uprzedniego wyrażenia pisemnej zgody przez Lemon Pepper Apartments.

 

 • § 7 Ochrona danych osobowych

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest firma Hornik i Moss s.c.,o numerze NIP 691-173-91-67.
 2. Dane osobowe Gości będą przetwarzane w celu:

2.1 wykonania usługi hotelarskiej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO, przez okres nie dłuższy niż 5 lat od końca roku finansowego, w którym doszło do realizacji usługi. W tym zakresie przetwarzane dane obejmują: imię i nazwisko, adresy e-mail, numery telefonów, numer karty płatniczej lub numer rachunku bankowego, informacje o dacie pobytu, informacje o preferencjach dotyczących noclegu, liczbę osób objętych zamówieniem, liczbę i wiek dzieci objętych zamówieniem, adresy zamieszkania, numer NIP, dane niezbędne do wystawienia faktury VAT, język do kontaktu;

2.2 realizacji marketingu produktów własnych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. RODO, do momentu wniesienia sprzeciwu, w tym w celu udzielania odpowiedzi na zapytania wysyłane drogą mailową lub przy użyciu formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej oraz w razie zapisu na newsletter. W tym zakresie przetwarzane dane obejmują: imię i nazwisko, adresy e-mail, numery telefonów oraz treść zapytania;

2.3 udokumentowania wykonanej usługi w związku z obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy o rachunkowości i prawa podatkowego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, przez okres nie dłuższy niż 5 lat od końca roku finansowego, w którym doszło do realizacji usługi,

2.4 ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przez okres niezbędny do realizacji założonego celu.

 1. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji marketingu produktów własnych po upływie terminów wskazanych powyżej, w oparciu o udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, do momentu wycofania wniesionej zgody.
 2. Goście posiadają prawo żądania od Lemon Pepper Apartments dostępu do danych, które ich dotyczą, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 3. Goście posiadają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.
 4. Podanie przez Gości danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich wskazania Lemon Pepper Apartments nie mogą zawrzeć umowy o świadczenie usługi hotelarskiej, ani powierzyć  Apartamentu, wobec czego zamówiona usługa hotelarska nie może zostać zrealizowana.
 5. Dane osobowe Gości nie są sprzedawane, lecz zostały powierzone mocą odrębnej umowy na rzecz podmiotów dostarczających systemy rezerwacyjne oraz podlegają profilowaniu tj. zautomatyzowanemu przetwarzaniu w celu dokonania oceny i określenia cech osobowych lub potrzeb użytkowników.

 

 • § 8 Rozliczenia

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

DANE FIRMY:
Hornik i Moss s.c., Szkolna 1, 58-500 Jelenia Góra, NIP: 6112765432

Villa Vinci

Villa Vinci to mieszkania z klasą. Jelenia Góra zasługiwała na taką inwestycję. W ponad stuletniej, doskonale zachowanej kamienicy, we współpracy z renomowaną pracownią architektoniczną i pod nadzorem konserwatora zabytków stworzyliśmy komfortowe przestrzenie apartamentów dla najbardziej wymagających Klientów.